24-06-18 20:42

PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMOJE PIRKIS.LT SUTARTIS

Šios sutarties (toliau 'Sutartis') šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė SKAITOS KOMPIUTERIŲ SERVISAS kaip elektroninės prekybos sistemos 'PIRKIS.LT' administratorius (toliau – Administratorius) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT (toliau – 'PIRKIS') ir patvirtinęs savo sutikimą su Sutartimi (toliau – 'Dalyvis').

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Administratoriaus ir Dalyvio (toliau 'Šalys') santykius, susijusius su informacijos apie pageidavimą pirkti ar parduoti prekes bei paslaugas (toliau – 'Prekės') pateikimu elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT. PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. PIRKIS teikia nemokamas ir mokamas paslaugas. Mokamų paslaugų sąrašas ir atsiskaitymų už jas tvarka yra nustatyti Mokamų paslaugų sąraše.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Dalyvis paspaudžia mygtuką 'TAIP, PATVIRTINU', esantį naujo dalyvio registracijos puslapio apačioje.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Dalyvis turi teisę:
4.1.1. pateikti pasiūlymus parduoti arba pageidavimus pirkti Prekes;
4.1.2. aptarti sąlygas ir sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius su kitais Dalyviais;
4.1.3. pateikti PIRKYJE atsiliepimus apie kitų Dalyvių elgesį ir veiksmus bei juos įvertinti, remiantis tarpusavio bendravimo patirtimi;
4.1.4. keistis nuomonėmis su kitais Dalyviais elektroninėse konferencijose;
4.1.5. atsiimti savo pardavimo pasiūlymus PIRKIS sistemos Taisyklėse (https://pirkis.lt/taisykles) numatytais atvejais.
4.2. Dalyvis privalo
4.2.1. laikytis Dalyvio informacijos pateikimo Taisyklių, Prekių pateikimo pardavimui Taisyklių bei Prekybos PIRKIS.LT sistemoje Tvarkos (http://pirkis.lt/taisykles);
4.2.2. neteikti pasiūlymų bei pageidavimų Prekėms, prekybą kuriomis draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba kuriomis Dalyvis neturi teisės prekiauti ar jų įsigyti;
4.2.3. suteikti Administratoriui teisę nemokamai naudotis bet kuria pateikta PIRKIS sistemai informacija, įšskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje;
4.2.4. laikytis prisiimtų naudojimosi PIRKIS sistema įsipareigojimų ir įsipareigojimų kitų Dalyvių atžvilgiu, jei su jais buvo sudaryti sandoriai;
4.2.5. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje nustatyto konfidencialumo;
4.2.6. nenaudoti programų ir automatinių įrenginių, o taip pat žmogaus valdomų procesų PIRKIO internetinių puslapių sekimui ar kopijavimui be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.7. jokia forma nekopijuoti, neatkurti, nekeisti, nepildyti, neplatinti Interneto tinklalapio pirkis.lt turinio ar jo dalies, o taip pat nenaudoti jo kuriant kitus interneto objektus be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.8. nenaudoti jokių įrenginių ir/arba kompiuterinių programų, galinčių sutrukdyti normalų PIRKIS sistemos funkcionavimą arba kurios nors Prekės pardavimo eigą;
4.2.9. susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, galinčių perkrauti PIRKIS sistemos infrastruktūrą.
4.3. Administratorius turi teisę
4.3.1. savo nuožiūra įvesti, atšaukti ar keisti mokesčius už naudojimąsi PIRKIS sistemos paslaugomis;
4.3.2. pašalinti iš PIRKIS sistemos bet kurią informaciją, įskaitant Dalyvio pateiktus pasiūlymus pirkti ar parduoti Prekes, jei ji prieštarauja Sutarčiai, galiojantiems įstatymams, o taip pat ir kitais atvejais Administratoriaus nuožiūra;
4.3.3. naudotis bet kuria PIRKIS sistemoje pateikta informacija, įšskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje, neribojant naudojimosi laikotarpio ir teritorijos;
4.3.4. sustabdyti arba nutraukti Dalyvio registraciją ir naudojimosi PIRKIS sistema galimybę, jei yra pagrindo manyti, kad Dalyvis užsiima neleistina veikla;
4.3.5. nustatyti kiekvieno Dalyvio reitingą (toliau – 'Reitingas'), remiantis kitų Dalyvių suteiktais įvertinimais;
4.3.6. sustabdyti arba nutraukti Dalyvio registraciją ir naudojimosi PIRKIS sistema galimybę, jei jo Reitingas tampa lygus arba mažesnis už –2 (minus du);
4.3.7. ne dažniau kaip kartą per savaitę išsiųsti Dalyviams informaciją apie pasikeitimus PIRKIS sistemoje bei svetainės rėmėjų ar partnerių informaciją.
4.4. Administratorius privalo
4.4.1. suteikti Dalyviui priėjimą prie visiems Dalyviams skirtos informacijos apie PIRKIS sistemoje siūlomas Prekes;
4.4.2. patalpinti PIRKIS sistemoje Dalyvio pardavimo ar pirkimo pasiūlymus;
4.4.3. įvedus, atšaukus ar pakeitus Mokamų paslaugų sąrašą, apie tai iš anksto informuoti Dalyvius;
4.4.4. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje apibrėžto konfidencialumo.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Dalyvis atsako už pateikamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams.
5.3. Jei Administratorius sužino apie tai, kad Dalyvis pažeidė šios Sutarties reikalavimus, jis gali:
- įspėti Dalyvį;
- įspėti ir apriboti Dalyvio teises dalyvauti PIRKIS sistemoje;
- nutraukti Dalyvio teises dalyvauti PIRKIS sistemoje.

ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

6.1. Administratorius neatsako už siūlomų Prekių vartojamąsias savybes ir už Prekių pardavimo teisėtumą.
6.2. Administratorius nedalyvauja jokiuose teisiniuose santykiuose tarp Dalyvių, jiems sudarant pirkimo-pardavimo sandorius ir neatsako už Dalyvių veiksmų teisėtumą..
6.3. Administratorius neatsako už PIRKIS sistemoje pateikiamos informacijos teisingumą ir jos pateikimo teisėtumą.
6.4. Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta. 

KONFIDENCIALUMAS

7.1. Administratorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Dalyvio registracijos ir duomenų redagavimo metu pateiktos informacijos.
7.2. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi Dalyvio pseudonimui (slapyvardžiui) ir kontaktinei informacijai, kurią PIRKIS siunčia kitai sandorio šaliai.
7.3. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi informacijai apie Dalyvio kaip pirkėjo ar pardavėjo elgesį sistemoje PIRKIS, o taip pat komentarams ir pranešimams, kuriuos Dalyviai pateikė sistemos PIRKIS elektroninėse konferencijose.
7.4. Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims savo slaptažodžio. Jeigu slaptažodis dėl kurių nors priežasčių tapo žinomas tretiems asmenims, Dalyvis privalo jį nedelsiant pakeisti.
7.5. Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje, neatskleisti tretiems asmenims ir nenaudoti informacijos apie kitus Dalyvius, kuri jam tapo žinoma naudojantis PIRKIS sistema.
7.6. Sutarties 7.5-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi tais atvejais, kai Dalyvis naudoja informaciją bendravimui su kitais dalyviais, susijusiam su PIRKIS sistemos veikla, su sąlyga, kad tai nėra nepageidaujama komercinė informacija ('Spamas').

KITOS SĄLYGOS

8.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis.
8.2. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
8.3. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį, patalpindamas jo naują versiją PIRKIS sistemoje ir pranešdamas apie pasikeitimus Naujienų skyriuje.
8.4. Jei Naujienų skyriuje nebus nurodyta kitaip, nauja Sutarties redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po jos patalpinimo PIRKIS sistemoje.
8.5. Jei Dalyvis nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis PIRKIS sistemos paslaugomis.
8.6. Jei po Sutarties pakeitimo Dalyvis toliau naudojasi PIRKIS sistema, laikoma, kad jis sutinka su nauja Sutarties redakcija.
8.7. Jei Sutartis nenumato kitaip, visa korespondencija tarp šalių turi būti siunčiama elektroniniu paštu: Administratoriui - pirkis@pirkis.lt, Dalyviui – jo registracijos metu nurodytu adresu.

ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMOS PIRKIS.LT TAISYKLĖS

Šiose taisyklėse yra reglamentuojama:
- Dalyvio duomenų pateikimas;
- siūlomų Prekių ir Paslaugų (toliau Prekių) pateikimas pardavimui;
- Prekių, kuriomis neleidžiama prekiauti PIRKYJE, sąrašas;
- Prekybos vykdymo tvarka;
- Šių Taisyklių galiojimo ir keitimo tvarka

Dalyvauti elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT gali:
- fiziniai asmenys, ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus - be apribojimų;
- nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus - tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai yra sudaromi smulkūs buitiniai sandoriai, savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija, įgyvendinamos autorinės teisės į savo kūrinius, atradimus, išradimus, racionalizacinius pasiūlymus ar pramoninius pavyzdžius;
- juridiniai asmenys.

Visi elektroninės prekybos sistemos PIRKIS.LT dalyviai privalo užsiregistruoti ir patvirtinti savo sutikimą su Paslaugų teikimo elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT Sutartimi (https://pirkis.lt/sutartis).

1. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
1.1 Registracijos metu Dalyvis privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Administratorius turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir ištrinti tokio Dalyvio duomenis arba apriboti Dalyvio galimybes aktyviai dalyvauti PIRKYJE.
1.2 Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir dalyvauti PIRKIO veikloje (siūlant prekes, keliant prekių kainas, rašant atsiliepimus apie Dalyvius ir kt.) keliais vardais.
1.3 Duomenys, kuriuos apie save pateikia Dalyvis, siūlydamas parduoti ar pirkti Prekę, pateikia kitokiu būdu bet kurioje visiems prieinamoje PIRKIO vietoje, perduoda Administratoriui arba kitiems Dalyviams elektroniniu paštu negali:
- būti melagingi, netikslūs arba klaidinantys;
- sudaryti sąlygų apgavystei arba piktnaudžiavimui pasitikėjimu;
- sudaryti sąlygas sandoriams vogtais arba padirbtais daiktais;
- pažeisti trečio asmens nuosavybę, komercines paslaptis arba jo teisę į asmeninio gyvenimo neliečiamybę;
- turėti duomenų, įžeidžiančių kieno nors garbę, orumą arba reputaciją;
- ką nors apkalbėti ar kam nors grasinti;
- skatinti įvykdyti nusikaltimą, skatinti nacionalinę nesantaiką;
- būti pornografinio charakterio;
- turėti kompiuterinių virusų, o taip pat kitokių kompiuterinių programų, kurios skirtos žalos padarymui, nesankcionuotam įsilaužimui, slaptam svetimos informacijos perėmimui ar pasisavinimui;
- sukelti žalą Administratoriui, o taip pat sutrukdyti interneto paslaugos tiekimą;
- pažeisti galiojančius LR įstatymus.
1.4 Dalyvis nemokamai suteikia Administratoriui teisę naudotis PIRKIUI pateiktais duomenimis (įskaitant galiojančias šiuo metu ir galinčias atsirasti ateityje intelektualiosios nuosavybės teises) tiek kiek reikalinga Sutarties (https://pirkis.lt/sutartis) vykdymui. Ši teisė galioja neribotą laiką ir neribotoje teritorijoje. 

2. PREKIŲ PATEIKIMO PARDAVIMUI TAISYKLĖS
2.1 PIRKYJE gali būti parduodamos ir naujos, ir panaudotos prekės.
2.2 PIRKYJE draudžiama prekiauti:
- prekėmis, prekybą kuriomis draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai,
- paslaugomis, kurių teikimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai,
- prekėmis, kuriomis Dalyvis neturi teisės prekiauti ar jų įsigyti;
- vogtais daiktais ar kitokiu vogtu turtu;
- padirbtais pinigais ir dokumentais;
- oficialiais blankais ir griežtos apskaitos dokumentais;
- oficialiais asmens dokumentais, licenzijomis, leidimais ir pažymėjimais;
- nelegalia programine įranga;
- nelegalia video- ir audio- produkcija; 
- pornografinio pobūdžio leidiniais ar kitokia produkcija;
- kitomis prekėmis ar produkcija, kurių turėjimas, vartojimas, prekyba ar kitoks platinimas yra draudžiamas, ribojamas, ar specialiai reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais (alkoholiniai gėrimai, rūkalai, narkotinės medžiagos, ginklai, specialios paskirties priemonės, vaistai, vertybiniai popieriai ir kt.) 
Administratorius turi teisę bet kada papildyti šį sąrašą savo nuožiūra.
2.3 Dalyvis privalo pateikti apie parduodamą prekę teisingus duomenis bei aprašyti jos savybes, būseną, susidėvėjimą. Pateikiama prekės nuotrauka ar iliustracija turi atitikti tikrąją prekės išvaizdą, o skirtumai turi būti įvardinti. Draudžiama Prekės aprašyme melagingai ar klaidinančiai nurodyti Prekės savybes, būseną, susidėvėjimą ir kt.
2.4 Dalyvis siūlydamas Prekes privalo garantuoti jų normalų funkcionavimą, o esamus trūkumus ar gedimus iš anksto įvardinti Prekės aprašyme.
2.5 Prekių pardavimo pasiūlymai turi būti talpinami tik atitinkamoje kategorijoje. Administratorius turi teisę perkelti Prekes į atitinkamą kategoriją, o taip pat redaguoti jų pavadinimus bei aprašymus arba visiškai pašalinti iš PIRKIO.
2.6 Draudžiama tuo pačiu metu siūlyti vieną ir tą pačią prekę keletą kartų ir skirtingose kategorijose, išskyrus atvejus, kai Dalyvis turi keletą tokių pačių prekių.
2.7 Prekės pavadinimą draudžiama rašyti vien tik didžiosiomis raidėmis arba be būtinybės vartoti pavadinime šauktukus bei kitus skyrybos ir specialiuosius ženklus.
2.8 Prekių aprašyme bei forume be Administratoriaus leidimo draudžiama nurodyti savo ar kieno nors kito adresą ar kitas koordinates, įskaitant telefoną,elektroninio pašto adresą, kitas ryšio priemones.
2.9 Draudžiama siūlyti Prekes, kurių pavadinime arba aprašyme yra PIRKYJE draudžiamų skelbti duomenų (Žr. Dalyvio duomenų pateikimo taisykles).
2.10 Be Administratoriaus leidimo draudžiama Prekių aprašymuose talpinti informaciją apie konkursus, loterijas, apdovanojimus ir kitokią panašaus pobūdžio reklaminę informaciją.
2.11 Be Administratoriaus leidimo draudžiama į pasiūlymą įtraukti informaciją su nuorodomis į kitus interneto puslapius, kuriuose:
- vyksta kiti interneto aukcionai ar kitokia prekyba, įskaitant prekybą per skelbimų lentas;
- parduodamos tos pačios Prekės už tokią pat ar mažesnę kainą;
- siūlomos Prekės, kuriomis prekyba PIRKYJE draudžiama (2.2 punktas);
- pateikiami duomenys, kurių pateikimas PIRKYJE yra draudžiamas (1.3 punktas)
2.12 Draudžiama nurodyti nepagrįstai didelę pradinę Prekės kainą.

3. PREKYBOS VYKDYMO TVARKA
Pardavėjas - registruotas PIRKIO dalyvis, siūlantis savo prekes. Pirkėjas - registruotas PIRKIO dalyvis, siūlantis už Pardavėjo prekes kainą.
3.1 PIRKYJE numatytos prekybos formos:
- angliškas aukcionas (toliau tiesiog Aukcionas);
- pardavimas už fiksuotą kainą;
- olandiškas aukcionas (šiuo metu neaktyvuotas);
- uždaras aukcionas;
- anoniminis aukcionas.
3.2 Dalyviui gali būti suteikta teisė įsirengti savo elektroninę parduotuvę. Elektroninės parduotuvės viduje galioja visos Pirkio Taisyklės, tame tarpe ir Prekybos vykdymo tvarka. 
3.3 Pardavėjas privalo nurodyti prekių kainas litais, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius, atsiimant prekę pas Pardavėją, prekės aprašyme nurodytoje buvimo ar pardavimo vietoje. Jeigu prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip, visas prekės pasiėmimo ar persiuntimo išlaidas padengia Pirkėjas.
3.4 Jeigu iš karto parduodamos kelios prekės ar tam tikras vienos prekės kiekis, Pardavėjas turi nurodyti prekės kiekį (vienetais, kilogramais, rulonais ar kt. matais) ir bendrą pradinę parduodamo kiekio kainą. Pirkti ar parduoti dalį kiekio angliško aukciono būdu nėra įmanoma.Vienodos prekės parduotinos už fiksuotą kainą ar olandiško aukciono būdu.
3.5 Bet kokie Pirkėjo paklausimai apie siūlomas prekes turi būti užduodami tik prekės Pardavėjui.
3.6 Paskelbęs prekės pardavimą, Pardavėjas įpareigojamas iki jo pabaigos turėti prekę ir jos neparduoti kitur. Pardavėjas gali nutraukti pardavimą anksčiau laiko tik tuo atveju, jei nei vienas Pirkėjas nėra pasiūlęs kainos už tą prekę. Nutraukti pardavimą ar pabaigti jį anksčiau nustatyto laiko tuo atveju, kai jau yra bent vienas kainos siūlymas,- nėra įmanoma.
3.7 Parduodamas prekę Aukciono būdu, Pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už didžiausią prekės Aukciono metu pasiūlytą kainą. 
3.8 Jeigu prekės aprašyme buvo nurodyta minimali įsipareigojimo parduoti kaina, ir tokį Aukcioną laimėjęs Pirkėjas siūlė mažesnę kainą, nei Pardavėjo įsipareigojimas, tai Pardavėjas nėra įpareigotas parduoti prekę.
3.9 Pirkėjas, pasiūlęs kainą, iki prekės Aukciono pabaigos lieka įpareigotas pirkti prekę už savo pasiūlytąją kainą, jeigu Aukcionas baigiasi jo naudai. Jeigu kas nors pasiūlo didesnę kainą, Pirkėjas gali didinti savo siūlomą kainą.
3.10 Jeigu dėl Taisyklių pažeidimo ar kitokių objektyvių priežasčių buvo anuliuotas didžiausias prekės Aukciono kainos pasiūlymas, tai lieka galioti antras pagal dydį ir t.t.
3.11 Pirkėjas negali atsisakyti savo kainos siūlymo arba jį sumažinti.
3.12 Parduodamas prekę už fiksuotą kainą, Pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už nurodytą kainą, pirmajam Pirkėjui ją pasiūliusiam.
3.13 Sėkmingai pasibaigus Aukcionui ar pardavimui už fiksuotą kainą, PIRKIS perduoda Pirkėjo duomenis (tikrą vardą, pavardę, miestą (rajoną), telefono numerį) Pardavėjui, o Pardavėjo kontaktinius duomenis – Pirkėjui. . Ši informacija skirta tam, kad Pirkėjas ir Pardavėjas galėtų sėkmingai užbaigti sandorį, t.y. sumokėti pinigus ar kitaip atsiskaityti ir gauti prekę. Abiem pusėms draudžiama šią informaciją be kitos pusės sutikimo skelbti tretiesiems asmenims.
3.14 Pirkėjas nedelsdamas pirmasis privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu. Jeigu Pardavėjas neatsako per 5 darbo dienas, Pirkėjas privalo jam paskambinti Administratoriaus pranešime nurodytu telefonu. Nepavykus ir tokiu būdu susisiekti su Pardavėju, Pirkėjas gali jam suteikti neigiamą vertinimą.
3.15 Pardavėjas, nesulaukęs Pirkėjo elektroninio pašto žinutės ar skambučio per 5 darbo dienas, privalo pats pabandyti susisiekti su Pirkėju elektroniniu paštu, tačiau neprivalo jam skambinti. Nepavykus tokiu būdu susisiekti su Pirkėju, Pardavėjas gali jam skirti neigiamą įvertinimą ir kreiptis į Administratorių elektroniniu paštu pirkis@pirkis.lt dėl kito Pirkėjo duomenų. Šiuo atveju Administratorius per 5 darbo dienas nuo Pardavėjo prašymo išsiunčia reikiamą informaciją Pardavėjui ir kitam Pirkėjui. 
3.16 Sėkmingai užbaigę sandorį, Pardavėjas ir Pirkėjas gali suteikti vienas kitam teigiamą ar neutralų vertinimą.
3.17 Pardavėjui draudžiama pačiam kelti savo paties siūlomų prekių kainą arba pavesti tai daryti tretiesiems asmenims.
3.18 Draudžiama siūlyti prekes ar kelti kainas svetimu vardu.
3.19 Administratorius turi teisę sutrumpinti ar pailginti vykstančių pardavimų trukmę, juos nutraukti, atmesti kainų siūlymus ar uždrausti kuriems nors Pirkėjams ar Pardavėjams dalyvauti Prekyboje.
3.20 Administratorius negali garantuoti, kad pagal visas taisykles įvykęs prekės Aukcionas ar pardavimas už fiksuotą kainą pasibaigs prekės apmokėjimu ir prekės perdavimu Pirkėjui. Tik Pirkėjas yra atsakingas už įsigytos prekės apmokėjimą, ir tik Pardavėjas yra atsakingas už savalaikį prekės perdavimą Pirkėjo dispozicijon. Elektroninės prekybos sistema PIRKIS.LT jokiuose tolesniuose Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio sandėriuose tiesiogiai nedalyvauja.
3.21 Administratorius neatsako už Dalyvių registracijos metu nurodytų asmens duomenų teisingumą, pateikiamų prekių aprašymų išsamumą ir tikslumą bei siūlomų prekių savybes. Tik patys Dalyviai yra atsakingi už pateikiamus duomenis.
3.22 Pirkėjai ir Pardavėjai yra patys atsakingi dėl informacijos pateikimo Mokesčių inspekcijai ar kitoms įstaigoms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus apie brangaus ar registruojamo turto įsigijimą ar pardavimą. 
3.23 Elektroninės prekybos sistemos PIRKIS.LT rodomas laikas yra susietas su tarnybinės stoties laikrodžiu ir gali nesutapti su Dalyvių kompiuteriuose nustatytu laiku.
3.24 Administratorius neatsako už pasiūlymus, kurie nepateko į sistemą dėl techninių kliūčių.
3.25 Administratorius neatsako už jokius Dalyvių patirtus nuostolius.

4. PIRKIS.LT suteikiama SAUGAUS atsiskaitymo už Prekes ir jų pristatymą sistema
4.1 Pirkėjas, laimėjęs aukcioną ar perkantis Prekę fiksuota kaina, gali pasinaudoti PIRKIO ATSISKAITYMO SU PARDAVĖJU APSAUGA: pavesti PIRKIUI iš savo-Pirkėjo sąskaitos PIRKYJE atsiskaityti su Pardavėju už Prekes ir jų pristatymą, kai bus pilnai įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimai. Tokiam pavedimui Pirkėjas savo sąskaitą PIRKYJE turi būti papildęs pakankama pavedimui atlikti suma. 
4.1.1 Laimėto aukciono arba perkamos fiksuotos kainos Prekės kortelėje pateikiami Pardavėjo duomenys ir pasiūlymas apmokėti Prekę su PIRKIO apsauga. Susisiekite su Pardavėju, sutarkite dėl Prekės pristatymo kainos ir įrašykite šią sumą, jei tokia yra. Paspaudus APMOKĖTI Prekės ir pristatymo kainų suma nuskaitoma nuo Pirkėjo PIRKIO sąskaitos ir rezervuojama 14-kai dienų.
4.1.2 Jei Pirkėjas gavo Prekę anksčiau ir mano, kad sandoris tinkamai įvykdytas,jis gali atpalaiduoti rezervuotą sumą ir ji anksčiau pasieks Pardavėjo sąskaitą.
4.1.3 Jei iki rezervavimo pabaigos Pirkėjas nepareiškia kitaip, manoma, kad Pardavėjas tinkamai ir pilnai įvykdė savo įsipareigojimus, todėl rezervuota suma pervedama į Pardavėjo sąskaitą.
4.1.4 Jei Pirkėjas mano ar žino, kad iki rezervacijos pabaigos jis negaus Prekės (dėl Prekių konsolidavimo, užtrukusio persiuntimo ar kitų priežasčių), bet siekia išlaikyti PIRKIO suteikiamą apsaugą, jis gali 2 kartus 7 dienoms pratęsti rezervaciją.
4.1.5 Pirkėjas ir Pardavėjas privalo dėti visas pastangas, kad per maksimalų 28 dienų rezervacijos laikotarpį sandoris būtų pabaigtas.
4.1.6 Jei iki maksimalaus rezervacijos termino pabaigos nepavyksta sandorio pabaigti arba Pirkėjas nori nutraukti sandorį ir pagrįstai susigrąžinti už Prekę rezervuotą sumą, pastarasis gali inicijuoti Ginčą.
4.1.6.1 Pirkėjui inicijavus Ginčą nuo jo sąskaitos nuskaitomas PIRKIO naudai 5 Lt administracinis ginčo mokestis.(Pirkėjo sąskaitoje turi būti pakankamai tam lėšų). Pirkėjas elektroniniu paštu pirkis@pirkis.lt turi pateikti PIRKIO Administratoriui savo pastangų sėkmingai baigti sandorį įrodymus ir situacijos paaiškinimą.
4.1.6.2 Pardavėjas per 5 dienas turi teisę Ginčą priimti. Tokiu atveju nuo jo sąskaitos nuskaitomas PIRKIO naudai 5 Lt administracinis ginčo mokestis. Pardavėjas elektroniniu paštu pirkis@pirkis.lt turi pateikti PIRKIO Administratoriui savo pastangų sėkmingai baigti sandorį įrodymus ir situacijos paaiškinimą.
4.1.6.3 Jei Pardavėjas per 5 dienas po Ginčo iškėlimo savuoju ginčo mokesčiu nepatvirtina Ginčo priėmimo, Ginčas sprendžiamas Pirkėjo naudai, rezervuota už Prekę suma grąžinama Pirkėjui.
4.1.6.4 Esant abiejų pusių išreikštai valiai kelti Ginčą PIRKIO Administratorius per protingai trumpą laiką sprendžia Ginčą ir vienai ar kitai pusei perveda visą ar dalį už Prekę rezervuotos sumos.
4.1.6.5 Ginčui spręsti PIRKIO Administratorius pasilieka teisę pasitelkti respektabilius aukštą PIRKIO Sistemos pasitikėjimo reitingą turinčius kitus nesusijusius PIRKIO Dalyvius.
4.2 PIRKIO Dalyviai gali atsiimti pinigus iš savo PIRKIO sąskaitos – visą ar dalį teigiamos savo balanso sumos. Tuo tikslu Dalyvis turi užpildyti banko pervedimo formai reikalingus sąskaitos ir asmens duomenis. PIRKIO Administratorius ne rečiau nei kartą per savaitę įvykdo Dalyvio pavedimą ir perveda pinigus į nurodytą banko sąskaitą. Banko pervedimo mokesčiai nuskaitomi iš pervedamos Dalyvio sumos.

5. Administratorius turi teisę redaguoti arba visiškai pašalinti neatitinkančius  šių Taisyklių reikalavimų Dalyvių duomenis, prekių aprašymus, skelbimus, Pirkėjų  paklausimus ir Pardavėjų atsakymus bei visą kitą Dalyvių savarankiškai PIRKYJE pateikiamą informaciją. Už tai imamas 1 Lt administravimo mokestis.

6. Šių Taisyklių pažeidėjai gali būti baudžiami laikinu ar galutiniu draudimu dalyvauti elektroninės prekybos sistemos PIRKIS.LT veikloje, prieš tai juos informavus elektroniniu paštu. Administratorius turi teisę atskleisti Taisyklių pažeidėjų tapatybę.

7. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti PIRKIO Taisykles, patalpindamas jo naują versiją PIRKYJE ir pranešdamas apie pasikeitimus PIRKIO naujienų skyriuje ar naudodamas informacinius pranešimus.

8. Jei nėra pranešta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po patalpinimo PIRKYJE.

Atšaukti
24-06-18 20:42