24-07-20 13:42

PIRKIS.LT SUTARTIS

----------------------------------------------------------------------------------------------

PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMOJE PIRKIS.LT SUTARTIS

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Šios sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė SKAITOS KOMPIUTERIŲ SERVISAS kaip elektroninės prekybos sistemos "PIRKIS.LT" administratorius (toliau – Administratorius) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT (toliau – 'PIRKIS") ir patvirtinęs savo sutikimą su Sutartimi (toliau – "Dalyvis"). 

 

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartis nustato Administratoriaus ir Dalyvio (toliau "Šalys") santykius, susijusius su informacijos apie pageidavimą pirkti ar parduoti prekes bei paslaugas (toliau – "Prekės") pateikimu elektroninės prekybos sistemoje PIRKIS.LT.

 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

2.1. PIRKIS teikia nemokamas ir mokamas paslaugas. Mokamų paslaugų sąrašas ir atsiskaitymų už jas tvarka yra nustatyti Mokamų paslaugų sąraše. 

 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

 

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Dalyvis paspaudžia mygtuką "TAIP, PATVIRTINU", esantį naujo dalyvio registracijos puslapio apačioje.

 

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Dalyvis turi teisę:

4.1.1. pateikti pasiūlymus parduoti arba pageidavimus pirkti Prekes;

4.1.2. aptarti sąlygas ir sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius su kitais Dalyviais;

4.1.3. pateikti PIRKYJE atsiliepimus apie kitų Dalyvių elgesį ir veiksmus bei juos įvertinti, remiantis tarpusavio bendravimo patirtimi;

4.1.4. keistis nuomonėmis su kitais Dalyviais elektroninėse konferencijose;

4.1.5. atsiimti savo pardavimo pasiūlymus PIRKIS sistemos Taisyklėse numatytais atvejais.

 

4.2. Dalyvis privalo

4.2.1. laikytis Dalyvio informacijos pateikimo Taisyklių, Prekių pateikimo pardavimui Taisyklių bei Prekybos PIRKIS.LT sistemoje Tvarkos (https://pirkis.lt/home/informacija/elektronines-prekybos-sistemos-pirkis-lt-taisykles.html);

4.2.2. neteikti pasiūlymų bei pageidavimų Prekėms, prekybą kuriomis draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba kuriomis Dalyvis neturi teisės prekiauti ar jų įsigyti;

4.2.3. suteikti Administratoriui teisę nemokamai naudotis bet kuria pateikta PIRKIS sistemai informacija, įšskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje;

4.2.4. laikytis prisiimtų naudojimosi  PIRKIS sistema įsipareigojimų ir įsipareigojimų kitų Dalyvių atžvilgiu, jei su jais buvo sudaryti sandoriai;

4.2.5. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje nustatyto konfidencialumo;

4.2.6. nenaudoti programų ir automatinių įrenginių, o taip pat žmogaus valdomų procesų PIRKIO internetinių puslapių sekimui ar kopijavimui be raštiško Administratoriaus sutikimo;

4.2.7. jokia forma nekopijuoti, neatkurti, nekeisti, nepildyti, neplatinti Interneto tinklalapio pirkis.lt turinio ar jo dalies, o taip pat nenaudoti jo kuriant kitus interneto objektus be raštiško Administratoriaus sutikimo;

4.2.8. nenaudoti jokių įrenginių ir/arba kompiuterinių programų, galinčių sutrukdyti normalų PIRKIS sistemos funkcionavimą arba kurios nors Prekės pardavimo eigą;

4.2.9. susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, galinčių perkrauti PIRKIS sistemos infrastruktūrą.

 

4.3. Administratorius turi teisę

4.3.1. savo nuožiūra įvesti, atšaukti ar keisti mokesčius už naudojimąsi PIRKIS sistemos paslaugomis;

4.3.2. pašalinti iš PIRKIS sistemos bet kurią informaciją, įskaitant Dalyvio pateiktus pasiūlymus pirkti ar parduoti Prekes, jei ji prieštarauja Sutarčiai, galiojantiems įstatymams, o taip pat ir kitais atvejais Administratoriaus nuožiūra;

4.3.3. naudotis bet kuria PIRKIS sistemoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje, neribojant naudojimosi laikotarpio ir teritorijos;

4.3.4. sustabdyti arba nutraukti Dalyvio registraciją ir naudojimosi PIRKIS sistema galimybę, jei yra pagrindo manyti, kad Dalyvis užsiima neleistina veikla;

4.3.5. nustatyti kiekvieno Dalyvio reitingą (toliau – "Reitingas"), remiantis kitų Dalyvių suteiktais įvertinimais;

4.3.6. sustabdyti arba nutraukti Dalyvio registraciją ir naudojimosi PIRKIS sistema galimybę, jei jo Reitingas tampa lygus arba mažesnis už –2 (minus du);

4.3.7. ne dažniau kaip kartą per savaitę išsiųsti Dalyviams informaciją apie pasikeitimus PIRKIS sistemoje bei svetainės rėmėjų ar partnerių informaciją.

 

4.4. Administratorius privalo

4.4.1. suteikti Dalyviui priėjimą prie visiems Dalyviams skirtos informacijos apie PIRKIS sistemoje siūlomas Prekes;

4.4.2. patalpinti PIRKIS sistemoje Dalyvio pardavimo ar pirkimo pasiūlymus;

4.4.3. įvedus, atšaukus ar pakeitus Mokamų paslaugų sąrašą, apie tai iš anksto informuoti Dalyvius;

4.4.4. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje apibrėžto konfidencialumo.

 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5.2. Dalyvis atsako už pateikamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams. 

5.3. Jei Administratorius sužino apie tai, kad Dalyvis pažeidė šios Sutarties reikalavimus, jis gali:

- įspėti Dalyvį; 

- įspėti ir apriboti Dalyvio teises dalyvauti PIRKIS sistemoje; 

- pritaikyti Dalyviui administracinį mokestį už Taisyklių pažeidimą;

- nutraukti Dalyvio teises dalyvauti PIRKIS sistemoje.

 

ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

 

6.1. Administratorius neatsako už siūlomų Prekių vartojamąsias savybes ir už Prekių pardavimo teisėtumą. 

6.2. Administratorius nedalyvauja jokiuose teisiniuose santykiuose tarp Dalyvių, jiems sudarant pirkimo-pardavimo sandorius ir neatsako už Dalyvių veiksmų teisėtumą.

6.3. Administratorius neatsako už PIRKIS sistemoje pateikiamos informacijos teisingumą ir jos pateikimo teisėtumą. 

6.4. Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta. 

 

KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Administratorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Dalyvio registracijos ir duomenų redagavimo metu pateiktos informacijos.

7.2. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi Dalyvio pseudonimui (slapyvardžiui) ir kontaktinei informacijai, kurią PIRKIS siunčia kitai sandorio šaliai.

7.3. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi informacijai apie Dalyvio kaip pirkėjo ar pardavėjo elgesį sistemoje PIRKIS, o taip pat komentarams ir pranešimams, kuriuos Dalyviai pateikė sistemos PIRKIS elektroninėse konferencijose.

7.4. Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims savo slaptažodžio. Jeigu slaptažodis dėl kurių nors priežasčių tapo žinomas tretiems asmenims, Dalyvis privalo jį nedelsiant pakeisti.

7.5. Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje, neatskleisti tretiems asmenims ir nenaudoti informacijos apie kitus Dalyvius, kuri jam tapo žinoma naudojantis PIRKIS sistema.

7.6. Sutarties 7.5-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi tais atvejais, kai Dalyvis naudoja informaciją bendravimui su kitais dalyviais, susijusiam su PIRKIS sistemos veikla, su sąlyga, kad tai nėra nepageidaujama komercinė informacija ("Spamas").

 

KITOS SĄLYGOS

 

8.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. 

8.2. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

8.3. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį, patalpindamas jo naują versiją PIRKIS sistemoje ir pranešdamas apie pasikeitimus Naujienų skyriuje.

8.4. Jei Naujienų skyriuje nebus nurodyta kitaip, nauja Sutarties redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po jos patalpinimo PIRKIS sistemoje.

8.5. Jei Dalyvis nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis PIRKIS sistemos paslaugomis.

8.6. Jei po Sutarties pakeitimo Dalyvis toliau naudojasi PIRKIS sistema, laikoma, kad jis sutinka su nauja Sutarties redakcija.

8.7. Jei Sutartis nenumato kitaip, visa korespondencija tarp šalių turi būti siunčiama elektroniniu paštu: Administratoriui - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., Dalyviui – jo registracijos metu nurodytu adresu. 

 

Elektroninės prekybos sistemos PIRKIS.LT Taisyklės

24-07-20 13:42