21-09-26 04:21

VERSLO IDÉJA PRAMOGŲ PARKAS CIVILIZACIJOS PRADŽIA

Prekė Nr.:28193781

Prekė dabar pardavime
 • Aprašymas

   

   

  2016-04-14 08:35:12

  PIRMYKŠČIŲ ŻMONIŲ MĄSTYMAS KALBA PRASMINIAI ŻODŻIAI JU ATSIRADIMO APLINKYBĖS GAMINANT ĮRANKIUS,MEDŻIOJANT(MEDŻIOKLĖ BIČIŲ MEDAUS,ZVERIŲ SLENKANT,ARBA SU VAROVAIS,ŻVEJYBA,GERYBIŲ RINKIMO MENAS  PIRMOJO RŪBO SUKURIMAS MADA APAVAS GYDYMO PRADMENYS IR KITI ETAPAI BEI GYVENIMO SCENOS.ŻIUROVAI MOKYSIS PIRMYKŠČIOS KALBOS GESTŲ,DALYVAUS MEDŻIOKLĖSE,ŻVEJYBOJE IR PASIJUS PIRMYKŠČIO ŻMOGAUS STIHIJOJE.NUOLAT TOBULEJANTI KALBA NUO PRASMINIŲ GARSŲ ,SKIEMENŲ,ŽODŽIŲ IR SAKINIŲ PERDUODANT AKMENS AMŽIAUS ŽMOGAUS PATIRTĮ,PIRMYKŠTĖS KULTŪROS EVOLIUCIJĄ VISOSE GYVENIMO ETAPUOSE,PIRMIEJI ŽAIDIMAI,SPEKTAKLIAI,ATRAKCIJOS GALI BŪTI SUKURTI IR ELEKTRONINIAI ŽAIDIMŲ VARIANTAI,ATRAKCIONAI,AKMENS,KAULO,RAGO ,MEDŽIO,PINTŲ MEDŽIO ŠAKNŲ,IR ŠAKŲ SUVENYRAI,RŪBAI.PIRMOSIOS KAILIŲ MADOS IR TT. GALIMYBĖ KURTI PASAULINĮ PIRMYKŠČIOS CIVILIZACIJOS TINKLĄ  ĮVAIRIUOSE PASAULIO ŠALYSE. 

  (狩猟蜂蜜、ゲームの経過時間、ORビーター、釣り、ファッション靴プライマー処理やLIFESCENOS.ŻIUROVAI原生学ぶ手話の他のステージのグッズコレクションART FIRST縫製CREATION狩猟道具を生産するの発生のLANGUAGEキーワードを考えてい原始的な人々、、アトラクションに参加または狩猟、釣り、想定元本の音、音節、単語や文章伝送STONE AGEのヒトの経験から言語を進める情熱プリミティブSTIHIJOJE.NUOLAT、人生のすべての段階の原初の文化EVOLUTIONは、FIRST GAMESは、性能は、引力が作成でき、電子ゲームオプション、石、骨、ホーン、木材、ピント木の根や枝SOUVENIRS、RŪBAI.PIRMOSIOSFURファッションとTT。世界各国でグローバル原始文明のネットワークを作成するための機会。

          Pasiūlyti redagavimą Anuliuoti pakeitimus.           Toliau tobulinkite vertimo kokybę Dėkojame! Jūsų indėlis bus panaudotas gerinant vertimo kokybę ir gali būti anonimiškai rodomas naudotojams Pateikti Uždaryti (Shuryō hachimitsu, gēmu no keika jikan, OR bītā,-dzuri, fasshon kutsu puraimā shori ya LIFE SCENOS. ŻIUROVAI gensei manabu shuwa no ta no sutēji no guzzu korekushon ART FIRST hōsei CREATION shuryō dōgu o seisan suru no hassei no LANGUAGE kīwādo o kangae tei genshitekina hitobito, , atorakushon ni sanka matawa shuryō,-dzuri, sōtei ganpon no oto, onsetsu, tango ya bunshō densō sutōn AGE no hito no keiken kara gengo o susumeru jōnetsu purimitibu STIHIJOJE. NUOLAT, jinsei no subete no dankai no gensho no bunka eboryūshon wa, FIRST GAMES wa, seinō wa, inryoku ga sakusei deki, denshi gēmuopushon,-seki,-kotsu, hōn, mokuzai, pinto Kinone ya eda SOUVENIRS, RŪBAI. PIRMOSIOS fā fasshon to TT. Sekaikakukoku de gurōbaru genshi bunmei no nettowāku o sakusei suru tame no kikai.

   


  Atnaujinta:

   

  PIRMYKŠČIO BŪSTO STATYMAS MIŠKO ŻMONIŲ KULTŪRA,ĮRANKIAI,GINKLAI KAULO ALMENS MEDŻIO AMŽIAI

   


  Atnaujinta: 2016-04-15 07:59:24

  pramogų parko Europos civilizacijos pradžia tikslas dar labiau suartinti Europos kalbas ir Rusų kalbą ,nes visi indoeuropiečiai turėjo bendrą prokalbę..Žmogaus sąmonėjimas ir mąstymas buvo išreiškiamas per gestus[parodymą,] kuriuos palaipsniui papildo prasminiai garsai[balsiai ,priebalsiai tariami įvairiomis tonacijomis] vėliau prasminiai skiemenys ,kurie tam tikra mąstymo logika[pirmykščio žmogaus logika] jungiasi į prasminius žodžius ir sakinius. mano indoeuropiečių bendros prokalbės hipotezė remiasi pagrinde per senosios žemaičių ruodos mąstymo-logikos prizmę,ieškant tos prasmės senosiose rusų,lenkų,vokiečių[germanų] prancūzų,italų,lotynų irkitų kalbų žodžių susidarymo[jausminėje ar loginėje prasmėje, o taip pat ir tu paminėtų kalbų žodžių,skiemenų,garsų mąstymo logiką kitose kalbose.Keli šimtai hipotetinės prokalbės žodžių ,kurie galėjo padėti bendrai medžioti,gaminti įrankius ir skatinti mainus tarp kitų  pirmykščių bendruomenių

   


  Atnaujinta: 2016-04-15 08:01:39

  theme park of European civilization beginning aim to further expose the European languages ​​and Russian language, because all the Indo-Europeans had a common language consciousness and thinking it was expressed through gestures [impression] progressively complemented Key sounds [vowels, consonants are pronounced in different tonalities] later meaningful syllables, which some thinking logic [primitive logic] is connected to the meaningful words and sentences. my Indo-European common Proto hypothesis relies mainly through the old Samogitians ruodos thinking-logic prism, searching for the meaning of the old Russian, Polish, German [Germanic] French, Italian, Latin, andother language word formation [sensory or logical sense, will and also you mentioned languages words, syllables, sounds thinking logic of other languages. Hundreds hypothetical parent language of words that could help the general hunt, producing tools and encourage exchanges among the primeval communities

     

   


  Atnaujinta: 2016-04-15 08:17:22

  PIRMŲJŲ EUROPOS GYVENTOJŲ AKMENS AMŽIUJE PRAMOGŲ PARKO IR JŲ PRIMITYVIOS KALBOS[INOEUROPIEČIŲ KALBOS PRADŽIA IDĖJA  GALBUT SUDOMINTU KINO KŪRIMO KOMPANIJAS AR THE WALT DISNEY COMPANY ,LEGOLAND DISCOVERY CENTER AKCININKUS,AR KITUS INVESTUOTOJUS

  FIRST EUROPEAN RESIDENTS STONE AGE ENTERTAINMENT PARK AND primitive language [Indo-European language HOME IDEA might be interested in filmmaking company, or The Walt Disney Company, LEGOLAND DISCOVERY CENTER shareholders or other investors

   


  Atnaujinta: 2016-04-15 08:29:52

  Business Ideas amusement parks beginning of civilization, primitive people THINKING LANGUAGE Keywords of the occurrence of producing tools, hunting (hunting honey, game time lapse, OR beaters, fishing, Goodies COLLECTION ART FIRST garment CREATION OF FASHION footwear TREATMENT primer AND OTHER STAGES OF LIFE STAGE. The viewer will learn primeval language gesture, participants or hunting, fishing and Passion primitive STIHIJOJE


  Last updated: 2016-04-14 08:35:12
  EARLY HOUSING LAW FOREST human culture, TOOLS, WEAPONS BONE Almen age of trees

     

   


  Atnaujinta: 2016-04-15 08:41:44

  AUTORINĖS TEISĖS  PRAMOGŲ PARKAS CIVILIZACIJOS PRADŽIA,HIPOTETINĖ PIRMŲJŲ EUROPOS GYVENTOJŲ KALBOS SUKURIMO PRIKLAUSO ANTANUI DARAČIUI IR GALI BŪTI PERLEISTOS UŽ GALUTINĘ AUKCIONO KAINĄ INVESTITORIUI PASIRAŠANT SUTARTĮ.

  COPYRIGHT Antanas Daračius

   


  Atnaujinta: 2016-04-20 14:05:01

  Names, hydronym [baltic] distribution in Europe in my opinion proves that the primitive Indo-European language TALKING THE FIRST EUROPEAN POPULATION AND LATER in the development and progression of different parts of Europe develops, Germanic, Slavic and Other Languages. THE BALTIC EASTERN COASTAL FORESTS DIFFICULT trespassing lived WHITE [Latvian, Prussian, FROM linguistic development lagged behind EXTREMELY ŽEMAIČIŲ language [RUODA] retains its original tightly, ESPECIALLY archaic mindset [tesiog LANGUAGE dinosaurs

          Pasiūlyti redagavimą VIETOVARDŽIŲ,HIDRONIMŲ[BALTIŠKŲ] PAPLITIMAS EUROPOJE MANO NUOMONE ĮRODO,KAD PIRMYKŠTĖJE INDOEUROPIEČIŲ PROKALBE KALBĖJO PIRMIEJI EUROPOS GYVENTOJAI IR VĖLIAU VYSTANTIS IR PROGRESUOJANT SKIRTINGOSE EUROPOS VIETUOSE VYSTOSI,GERMANŲ,SLAVŲ IR KITOS KALBOS. PRIE BALTIJOS RYTŲ PAKRANTĖS SUNKIAI  ĮŽENGIAMUOSE MIŠKUOSE GYVENĘ BALTAI[LATVIAI,PRŪSAI, NUO KALBINIO VYSTYMOSI  ATSILIKO YPAČ ŽEMAIČIŲ KALBA[RUODA] IŠLAIKĖ SAVO PIRMINĘ SANDARĄ,MĄSTYSENĄ YPAČ ARCHAJIŠKĄ[TESIOG KALBOS DINOZAURAS

   


  Atnaujinta: 2016-04-20 14:06:18

  https://www.google.lt/search?q=Map+Baltic+place+names+in+Europe&biw=1440&bih=731&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj_xbfMrJ3MAhXLlCwKHXf6BrQQ7AkIdA&dpr=1#imgrc=QBiRmRDpPgf-bM%3A

   


  Atnaujinta: 2016-04-20 14:14:53

  civilization beginning in the park to function primitive restaurants REST FOR ANC [EATING IS IT] FIRST HOSTEL [primeval human habitat stone, bone, wood SOUVENIRS, ETC.

  civilizacijos pradžios parke veiktu pirmykščiai restoranai R EST TOR ANS [VALGYTI TURI JIS] PIRMIEJI NAKVYNĖS NAMAI[PIRMYKŠČIŲ ŽMONIŲ BUSTAS AKMENS,KAULO,MEDŽIO SUVENYRAI IR TT

   

   

   


  Atnaujinta: 2016-05-02 07:31:49

  オファー編集名は、私の意見では、ヨーロッパでhydronym[バルト]分布は、プリミティブインド・ヨーロッパ語族の言語は最初のヨーロッパの人口をTALKING以降ヨーロッパのさまざまな部分の発生および進行で、ゲルマン、スラブおよびその他の言語を開発していることを証明しています。 BALTIC EASTERN海岸林困難な侵入はWHITE[言語の開発から、ラトビアプロイセンは非常ŽEMAIČIŲ言語は[RUODA]その、しっかり元とくに古風な考え方[tesiog言語恐竜を保持遅れ住んでいました

          Pasiūlyti redagavimą Anuliuoti pakeitimus.           Toliau tobulinkite vertimo kokybę Dėkojame! Jūsų indėlis bus panaudotas gerinant vertimo kokybę ir gali būti anonimiškai rodomas naudotojams Pateikti Uždaryti Ofā henshū-mei wa, watashi no ikende wa, yōroppa de hydronym [Baruto] bunpu wa, purimitibuindo yōroppa gozoku no gengo wa saisho no yōroppa no jinkō o TALKING ikō yōroppa no samazamana bubun no hassei oyobi shinkō de, geruman, Surabu oyobi sonohoka no gengo o kaihatsu shite iru koto o shōmei shite imasu. BALTIC EASTERN kaigan-rin kon'nan'na shin'nyū wa WHITE [gengo no kaihatsu kara, ratobiapuroisen wa hijō ŽEMAIČIŲ gengo wa [RUODA] sono, shikkari moto tokuni kofūna kangaekata [tesiog gengo kyōryū o hoji okure sunde imashita     Įveskite tekstą ar svetainės adresą ar verskite dokumentą. Atšaukti     ビジネスアイデア遊園地文明の始まり、

   

   


  Atnaujinta: 2016-05-02 07:54:03

  ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ

  AMは、初期の子どもの遊び、創造性、成人期の子供のための楽しいは、[GIRLを引く男、両親、ティーンエイジャー[にとってより興味深いものになるものの模造品であることを全体の文明PARKビジョンを思い付く、BEEトラッキングが狩り[トラッカーVAROVINĖ狩りを償還、FIRST釣り、娯楽施設、石、木、ホーン、骨兵器TOOLS Woman-ツリーのルートとの分岐からFIRST子守歌のcerns、FIRST料理のレシピ、FIRSTアパレル、フットウェア、犬と動物の他の家畜煙に慣れ炎、キャンドル症候群[LIEPSNELĖAND FIRE] WASとそれらを呼び出す方法、LANGUAGEは原始美術、自己意識や思考GYLĖJIMASと加速度の概念登場の判決TO SOUNDからこれらWORKプロセスとして進めます。多くのオプションLIKE文明の始まりについての映画をDAUGIASERIJINIS。宿泊に必要なすべての付属品は、建築材料の木材や石ので安くTHINKなります。特売STONEのWOOD、ホーン、骨、毛皮、ピントアクセサリーTHINGSのお土産、様々なアトラクション、レベルの異なる電子ゲームバリエーションの危険性の可能性

          Pasiūlyti redagavimą Anuliuoti pakeitimus.           Toliau tobulinkite vertimo kokybę Dėkojame! Jūsų indėlis bus panaudotas gerinant vertimo kokybę ir gali būti anonimiškai rodomas naudotojams Pateikti Uždaryti AM wa, shoki no kodomo no asobi, sōzō-sei, seijin-ki no kodomo no tame no tanoshī wa,[gāru o hiku otoko, ryōshin, tīn'eijā [ni totte yori kyōmibukai mono ni naru mono no mozō-hindearu koto o zentai no bunmei PARK bijon o omoitsuku, BEE torakkingu ga kari [torakkā VAROVINĖ kari o shōkan, FIRST-dzuri, goraku shisetsu,-seki, ki, hōn,-kotsu heiki tsūru Woman - tsurī no rūto to no bunki kara FIRST komori uta no cerns, FIRST ryōri no reshipi, FIRST apareru, futtō~ea, inu to dōbutsu no ta no kachiku kemuri ni nare-en, kyandoru shōkōgun [LIEPSNELĖAND faia] wasu to sorera o yobidasu hōhō, LANGUAGE wa genshi bijutsu, jiko ishiki ya shikō GYLĖJIMAS to kasokudo no gainen tōjō no hanketsu TO saundo kara korera wāku purosesu to shite susumemasu. Ōku no opushon rike bunmei no hajimari ni tsuite no eiga o DAUGIASERIJINIS. Shukuhaku ni hitsuyōna subete no fuzokuhin wa, kenchiku zairyō no mokuzai ya ishi node yasuku THINK narimasu. Tokubai sutōn no WOOD, hōn,-kotsu, kegawa, pintoakusesarī THINGS no odosan, samazamana atorakushon, reberu no kotonaru denshi gēmubariēshon no kiken-sei no kanōsei           Prisijunkite prie Vertėjo bendruomenės   ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ           „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ apibrėžimai       „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ sinonimai       „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ pavyzdžiai       Taip pat žiūrėkite         „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ vertimai       „Google“ vertėjas, skirtas įmonėms:Vertėjo įrankių rinkinysSvetainės vertėjasPasaulinė rinkos paieška AM come up with an entire civilization PARK vision that fun for children [of Early Children's play, creativity, adult life is an imitation of what will be more interesting for men, parents, teenagers [GIRL CATCHING, redeem, BEE TRACKING hunting [tracker VAROVINĖ HUNTING, THE FIRST FISHING, recreational facilities, WAS accustomed to smoke and flame, CANDLE syndrome [LIEPSNELĖ AND FIRE] stone, wood, horn, bone WEAPONS TOOLS Woman- FIRST lullabies cerns from a tree root and branch, FIRST FOOD rECIPES, FIRST apparel, footwear, DOG AND OTHER domestication of animals and How to call them, Advances LANGUAGE AS THESE WORK PROCESS FROM SOUND TO sentence of conceptual emergence of primitive art, self-consciousness and thinking GYLĖJIMAS and acceleration. LIKE many options DAUGIASERIJINIS film about the beginning of civilization. All the necessary fittings for accommodation will be cheaper THINK BECAUSE BUILDING MATERIALS wood and stone. POSSIBILITY OF SALE STONE WOOD, horn, bone, fur, pinto accessories THINGS souvenirs, various attractions, HAZARDS OF ELECTRONIC GAME VARIATIONS OF DIFFERENT LEVELS         Pasiūlyti redagavimą Anuliuoti pakeitimus.           Toliau tobulinkite vertimo kokybę Dėkojame! Jūsų indėlis bus panaudotas gerinant vertimo kokybę ir gali būti anonimiškai rodomas naudotojams Pateikti Uždaryti             Prisijunkite prie Vertėjo bendruomenės   ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ           „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ apibrėžimai       „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ sinonimai       „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ pavyzdžiai       Taip pat žiūrėkite         „ESU SUMĄSTĘS VISĄ CIVILIZACIJOS PARKO VIZIJĄ,KURIAME IDOMŲ VAIKAMS[PIRMYKŠČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMAI,KŪRYBA ,SUAUGUSIŲ GYVENIMO PAMĖGDŽIOJIMAS,KAS BUS IDOMAUS VYRAMS,TEVAMS,PAAUGLIAMS[MERGINŲ GAUDYMAS,IŠPIRKA,BIČIŲ SEKIMAS MEDŽIOKLĖ[PĖDSEKIAI,VAROVINĖ MEDŽIOKLĖ,PIRMOJI ŽVEJYBA,PRAMOGOS,KAIP BUVO PRIPRASTA PRIE DŪMŲ IR UGNIES,ŽVAKIŲ ATSIRADIMAS [LIEPSNELĖ IR UGNIS] AKMENS ,MEDŽIO,RAGO,KAULO GINKLAI ĮRANKIAI MOTERIMS- PIRMOSIOS LOPŠINĖS ,PINIMAS IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ IR ŠAKELIŲ ,PIRMIEJI MAISTO RECEPTAI,PIRMIEJI RŪBAI,APAVAS,ŠUNS IR KITŲ GYVŪNŲ PRISIJAUKINIMAS IR KAIP JUOS VADINO,KAIP TOBULĖJO KALBA ŠIŲ DARBŲ PROCESE NUO PRASMINIO GARSO IKI SAKINIO ATSIRADIMO,PIRMYKŠTIS MENAS,SAVIMONĖS IR MĄSTYMO GYLĖJIMAS IR GREITĖJIMAS. DAUG VARIANTU TARSI DAUGIASERIJINIS FILMAS APIE CIVILIZACIJOS PRADŽIA. VISA REIKALINGA BUSTŲ ĮRANGA MANAU KAINUOS PIGIAI NES STATYBINĖS MEDŽIAGOS MEDIS IR AKMUO. GALIMYBĖ PREKIAUTI AKMENS MEDŽIO,RAGO,KAULO,KAILIŲ,PINTŲ REIKMENŲ,DAIKTŲ SUVENYRAIS,ĮVAIRUS ATRAKCIONAI,GALIMI ELEKTRONINIŲ ŽAIDIMŲ VARIANTAI ĮVAIRIŲ LYGIŲ“ vertimai       „Google“ vertėjas, skirtas įmonėms:Vertėjo įrankių rinkinysSvetainės vertėjasPasaulinė rinkos paieška Vilkite ir paleiskite failą arba nuorodą čia, jei norite išversti dokumentą arba tinklalapį. Vilkite ir paleiskite nuorodą čia, jei norite išversti tinklalapį. Nepalaikome paleisto failo tipo. Bandykite naudoti kitų tipų failus. Nepalaikome paleistos nuorodos tipo. Bandykite naudoti kitų tipų nuorodas. Apie „Google“ vertėjąBendruomenėMobilusis   Apie „Google“Privatumas ir sąlygosPagalbaSiųsti atsiliepimą

   


  Atnaujinta: 2016-11-22 12:16:19

  logika graikų kalbos žodis logos [logiki] žemaičių[ senovės lietuvių kalboje LO GI KĄ panašus tarimas ir latvių kalboje lyg klausimas ko gi loja šuo. pirmykštiems žmonėms šuns ar šunų esančių netoli jų stovyklos lojimas iškeldavo pamąstymus ką šunys užuodė ar žveris ar priešiškas besiartinančias gentis,ar reikės pulti ar gintis o gal ir pasitraukti matyt šuns lojimas galimas pavojus ar geras grobis versdavo greit apmąstyti situasija ir priimti sprendimą[mąstymo,teisingo apsisprendimų seka žodis loti logikos prasme kiniečių luoci anglų luodžek tarsi pasako luodo ž-žiurėk eik japonų tariasi radzik rado šauk kitus arabų mantikon [man ten kas

  the logic of the Greek word logos [logic] Samogitians [ancient Lithuanian language LO GI things like pronunciation and Latvian language like the question what are the dog barks. pirmykštiems people a dog or cat in the vicinity of their camps barking and raise the debate of what dogs smelled the beast or hostile approaching tribe, or will need to attack or defend himself and perhaps to leave apparently barking potential risk or a good booty forced soon to ponder situasija and make a decision [thinking, fair The determination to follow the word barking logic sense Luocun Chinese English luodžek like telling Luodė o-go See Japanese consult RADZIK found in the ears of other Arab semantics [me there every

   


  Atnaujinta: 2016-11-23 14:29:44

  http://www.pirkis.lt/item/13241635.html

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta: Telšiai
  Apžiūrėta kartų: 13
 • Prenumeratos
  Kategorija - Kitos prekės ir paslaugos
  Požymiai -
21-09-26 04:21