20-02-16 21:26

Projekto Lietuvos Valstybės suvereno lietuvių

Prekė Nr.:21871430 Lithuania

 • Aprašymas

  Projekto  Lietuvos Valstybės suvereno lietuvių Tautos dvasios,kultūros,kalbos atsiradimo prielaidos,pirminis tapatumas ,savastys

  LIETUVIŲ TAUTA

  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, 
  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, 
  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, 
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, 
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje  nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, 
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
   

  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ

  1 straipsnis
  Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

  2 straipsnis
  Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  3 straipsnis
  Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
  Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

  4 straipsnis
  Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

  5 straipsnis
  Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
  Valdžios galias riboja Konstitucija.
  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

   


  Atnaujinta: 2018-02-20 10:45:10

  PROJEKTO RENGĖJAS IR AUTORIUS ANTANAS DARAČIUS 1958,03,05 VISOS AUTORINĖS TEISĖS PRIKLAUSO ANTANUI DARAČIUI. PROJEKTAS BUS PARENGTAS PER 3 METUS SUMOKĖJUS PINIGUS Į NURODYTĄ SĄSKAITĄ PAGAL GALUTINĘ AUKCIONO KAINĄ..GARSINĖS KNYGOS FILMO SCENARIJAUS   PAVADINIMAS LIETUVOS VALSTYBĖS SUVERENO -LIETUVIŲ TAUTOS DVASINĖS SAVASTYS BE KURIŲ YRA TIK VALSTYBĖS PAVADINIMAS

  ]Miško žodinė kultūra atskleidžiant seniausius prasminius garsus,žodžius[priešistorės tyrimai per žemaičių senosios šnekos-ruodos logiką bei kitas baltų šnekas ,sukuriant garsinę knygą filmo scenarijų Apie genčių sąjungų [provalstybinių darinių susiformavimą] lietuvio-žemaičio savimonės,pasaulėžiuros,rėdos -tvarkos paprotinės teisės susiformavimo hipotezės.Seniausios kalbinės logikos apraiškos kitų Europos Tautų kalbose Projekto tikslas Atskleisti Lietuvių tautos jos kalbos formavimosi aplinkybes,mąstymo,pasaulėjautos,tvarkos,papročių,vietovardžių,vardų,pravardžių,pavardžių,giminių,genčių pavadinimų atsiradimo garso,skiemens žodžio prasmės iššifravimas ,bei kitų prielaidų analizė lėmusių Lietuvos valstybės susikūrimą,jos raidą ,įtaką .Lietuvių-Žemaičių ir Lenkų Tautų unija Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolitalenk. Rzeczpospolita Obojga NarodówRzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego [1]) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacinė aristokratinė monarchija[2], susikūrusi po Liublino unijos  XVI-XVII a, tai buvo viena didžiausių ir daugiausia gyventojų turėjusių Europos valstybių ,,žlugimo priežastys ,nesugebėjimas tęsti žemaičių kilmės L D K kunigaikščių politikos ,kultūros Kijevo Rusios teritorijoje bei santykių su Maskva. Tautinė savimonė,savastys leidusios išsaugoti valstybingumo atminimą ir valstybės atstatymą skelbiant 1918,02,16 Nepriklausomybės aktą.

   

   


  Atnaujinta: 2018-02-20 14:18:25

   ĮVADAS

    Mano nuomone šis projektas,kitoks požiūris,mąstymo gylis,kalbos atsiradimo hipotezė,žvelgiant per senosios žemaičių šnekos-ruodos atsiradimo hipotezę[kai žmonijos pradžioje mano nuomone buvo daug rodoma gestais,mimika-veido išraiška,kūno kalba ,pridedant pritarimo ar priešiškumo ,malonumo ,pavargimo ar aimanų garsus,kurie ir virto pirmykščių žmonių prasminiais garsais ,skiemenimis,kas dar ir dabar yra kaip kai kurie fragmentai išlike mano gimtojoje žemaičių šnekoje,kuria naudojausi bendraudamas su mane mokinusia kalbėti krikšto motinos mama iki 7 metų,kada mokykloje teko mokytis lietuvių literatūrinės kalbos..Senovinių knygų     kolekcionavimas,skaitymas XIX a vidurio žemaičių tarme irgi turėjo įtakos man formuotis ,kaip žemaitiško mąstymo žmogui. Apie 13 metų teko darbuotis Varėnos rajono mokykloje ir savivaldybėje,teko girdėti įdomių dzūkiškų žodžių,posakių,legendų. 1980-1985m studijuodamas VVPĮ istorijos fakultete kildavo daug klausimų ir hipotezių ,abejonių vadovėlinėmis tiesomis kilo įvairių minčių apie baltiškų toponimų,vietovardžių išplitimą didžiulėje Europos teritorijoje,kur dingo ten gyvenusios  baltų gentys kodėl buvo prarastos didelės LDK teritorijos rytuose ir pablogėjo santykiai su Rusija,kurios didelius plotus žemaičių kilmės kunigaikščiai apgynė nuo totorių jungo,kodėl rusėnų kalba rašytuose metraščiuose tiek daug žemaičiui suprantamų žodžių ir  kodėl lenkų didikų ,bajorijos patyčios dėl jų nuomuone laukinės  žemaičių kalbos,manierų aprangos paveikė žemaičių -lietuvių bajorus ,didikus  taip stipriai,kad jie ėmė gėdytis savo protėvių,kunigaikščių kalbos ,kilmės ir jie sulenkėjo bei griebėsi lotyniškos kilmės hipotezės ,kodėl buvo pakeisti žemaitiški vietovardžiai,jų kirčiavimas -lituanistų sugalvotomis formomis.Kodėl aukštaičių kilmės kalbininkas  Pranas Skardžius veikale Die slavischen lehnworter im altlitauischen[Slavų kalbos žodžiai senovės lietuvių kalba] šaltinis Pranas Skardžius Rinktiniai raštai Tomas 4 nuo 80 iki 307 puslapio daugybe  žemaitiškos kilmės žodžių priskiria slavams arba lenkų,vokiečių kilmės žodžiams ir net neįvardija žemaičių šnekos ,jų kilmės žodžių nepaaiškina kad žemaičių šneka-kalba ir buvo pagrindinė LDK šneka.Kodėl visi atsišaukimai visoje Lietuvos teritorijoje ne tik žemaitijoje    bet ir Aukštaitijoje Ukmergės ir kituose rajonuose buvo platinami žemaitišku raštu,1863-1864 sukilimo metais. Kodėl  Carinės Rusijos administracijai uždraudus žemaitišką raštą lotyniškomis raidėmis,nebuvo  uždraustas  lenkiškas raštas.Gal todėl .kad Carinės Rusijos administracija suprato,kad dauguma rusų kalbos žodžių,vardų,pavardžių,vietovardžių yra žemaitiškos kilmės ir  panoro visiems laikams atsikratyti savo šaknų vardan  to,kad nebebūtų jokios galimybės atkurti LDK su jos žemaitiška  dvasia ,kultura -susiediškumu [susiedam susieda,kai viskas tarp žemaičių ir rusų vykdavo susitariant kaimyniškai susėdus už stalo valgant,tariantis ir susitariant bei užmezgant giminiškus ryšius per santuokas,neprimetant religijos ar papročių,gal todėl ir dabar ukrainiečių tauta apie lietuvių-žemaičių valdymą atsiliepia gerai. Aš nesilaikau nuomonės,kad visa indo-europiečių prokalbė yra tik žemaičių šnekos garsai žodžiai ,matau daug ir slaviškų prasminių garsų,žodžių ,germanų garsų žodžių ,kurie irgi yra kile iš to paties archajiškos prokalbės šaltinio,visgi manau,kad mano tyrinėjimai,žodžių iššifravimai gali buti naudingi ne tik lietuvių bet ir visoms kaimyninėms Tautoms.,Nes visos tautos ypač miško kultūros iki rašto atsiradimo  turėjo rasti bendrą kalbą,prekiauti.Mano tikslas peržvelgti kitų Europos kalbų esminius žodžius jų sąvokų prasmes per žemaičių rodos ar kitų baltų šnekų logiką,nes jau turiu iššifraves tūkstančius žemaitiškos prasmės slaviškus žodžius ,[vietovardžius,vardus,pavardes,veiksmažodžius ir kitas sąvokas] nemažai tokių žodžių randu ir germanų,skandinavų žodyne,net japonų,kinų kalbos prasmėse.todėl turiu pagrindo manyti,kad žemaičių ruodos logikos perteikimas gali prisidėti prie visos  EUROPOS kaip BENDRO TAUTŲ LOPŠIO buvusios bendros prokalbės,kuri vėliau dėl genčių kraustymosi ir gyvenimo kitimo vystėsi ,tobulėjo įgavo naujų savokų ir ėmė kurti savo kalbas ir valstybes ir jei jos ras savo kalbose mūsų  pirmapradžių sąvokų,pasaulėjautos,sąmonės perlų,jos gerbs mūsų kalbą,mūsų kultūra kaip ir savo kitas savastis

   


  Atnaujinta: 2018-02-20 14:32:27

  ROJECT CREATOR AND AUTHOR ANTANAS DARATCHIUS 1958,03,05 ALL COPYRIGHTS GOVERNED ANTANUAL DARAHY. THE PROJECT WILL BE PREPARED FOR THE YEAR 3 YEAR BOOKING IN THE INVENTED ACCOUNT UNDER THE FINAL AUCTION PRICE. NAME OF THE FILM SCENARIO OF TPROJECT CREATOR AND AUTHOR ANTANA DARATCHI 1958,03,05 ALL COPYRIGHTS GOVERNED ANTANUAL DARAHY. THE PROJECT WILL BE PREPARED FOR THE YEAR 3 YEAR BOOKING IN THE INVENTED ACCOUNT UNDER THE FINAL AUCTION PRICE. NAME OF THE FILM SCENARIO OF THE SOUND BOOK DISTRIBUTION OF THE LITHUANIAN NATIONAL SECURITY DEPARTMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, WHICH IS A STATE NAME ONLY ] Oral culture of the forest by revealing the oldest sounds of meaning, words [prehistory studies through the logic of the Old Speech-logotype of the Samogitians and other white speeches by creating an audio book about the script of the film about the formation of pro-state structures of the Lithuanian-Samogitian self-consciousness, of the world, of the nude-customary law Formation hypothesis. Latest language linguistic manifestations in the languages ​​of other European nations. Objective of the project To disclose the meaning of the Lithuanian nation's language formation, thinking, worldview, order, customs, place names, names, alphabets, surnames, relatives, names of generations, sounds of the syllable word, and An analysis of other assumptions that have led to the formation of Lithuania, its development, influence. The Union of Lithuanians-Samogitians and the Polish People's Republic The Republic of the two nations (Zhecopolis; Police Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litew skiego [1]) - the federal aristocratic monarchy of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania [2], founded after the Lublin Union in the sixteenth and seventeenth centuries, it was one of the largest and most populous European states, the failure of the cause of failure, the inability to continue the policy of the Dukes of the Germans , the culture of Kievan Rus' territory and relations with Moscow. The national self-awareness, which allowed the Savas to preserve the memory of statehood and the restoration of the state by publishing the 1918.02.16 Act of Independence.

   


  Atnaujinta: 2018-02-20 14:39:31

  INTRODUCTION   In my opinion, this project, a different attitude, a depth of thinking, a hypothesis of the appearance of a language, is based on the hypothesis of the appearance of the Old Samogitian dialect (when at the beginning of mankind, in my opinion, there was a lot of gestures, expression of a mimic-facial expression, body language, adding support or hostility, pleasure, tired or mocking sounds that turned into prima facie meaningful sounds, syllables that are still present as some fragments like my native Samogitian conversation used by my mother-in-law to communicate with me who has taught me to speak the mother of a baptismal mother till 7 years ago when I had to study Lithuanian literary school languages ​​.. Collecting old books, reading in the Middle Ages in the Samogitian dialect also influenced me to form as a Samogitian man. For 13 years I had to work in Varėna district school and municipality, I had to hear interesting words, phrases and legends in Lithuanian. During 1980-1985, when studying at the Faculty of History at the VVP, many questions and hypotheses arose, and the doubts about the textbook were raised by various ideas about the spreading of the Balts, the place names in a vast European territory, where the white tribes who lived there lost the great territory of the GDL in the east, and the relations with Russia, the territories of the Zemaitian princes defended against the Tartar yoke, why the words written in the Russian-language annals contain so many words that are not understandable to the Samogitian, and why the Polish nobility, the nobility of the nobility caused them to relocate the wild Samogitian language, the mannerisms of the Samogitian-noble people of the Samogitians, the nobles so much that they began to be ashamed of their ancestors, princely languages, and they piled up and grappled with the hypothesis of the Latin origin, why the Samogitian place names were replaced, their accentuation-in the invented forms of the Lithuanian language. Why the Highlander linguist Pranas Skardžius

   


  Atnaujinta: 2018-02-20 14:49:19

   

  the work Die slavischen lehnworter im altlitauischen Source of Pranas Skardžius Selected Tomas Volume 4 from page 80 to 307 lists many of the Samogitian words as Slavic or Polish, Germanic, and does not even refer to the Samogitian dialect, the words of their origin do not explain that the Samogitians Snaka-language was the main word of the Grand Duchy of Lithuania. Because all appeals throughout the territory of Lithuania not only in Žemaitija but also in Aukštaitija, Ukmerge and other districts were distributed by Samogitian writing in the years 1863-1864 in the year of the uprising. Why the Czarist Russian administration banned the Samogitian writing in Latin letters, the Polish letter was not banned. Therefore, the Czarist Russian administration realized that most Russian words, names, surnames, place names were of the Samogitian origin and wanted to get rid of their roots forever, so that they would no longer be there is no way to restore the GDL with its Lowlandic spirit, culture-connivance [it is tied together when everything is between Samogitians and the Russians when they sit together in a neighboring table for eating, negotiating and agreeing and establishing related ties during marriages, without recalling religion or customs, and maybe therefore also Ukrainians The people are well versed in the management of Lithuanian-Samogitian people. I do not keep in mind that all Indo-European speakers are just words of the Speeches of Samogitians, I see a lot of Slavonic sounds of words, words, sounds of Germanic sounds, which are also a film from the same archaic proclamation However, I think that my research, word deciphering can be useful not only for Lithuanians but for all the neighboring nations as well. Because all peoples, especially the forest cultures, had to find a common language for trade before the writing. My purpose is to look at the key words of other European languages ​​in terms of their meanings. skills in the logic of Samogitian or other white spoken words because I already have thousands of Slavic words of the Samogitian meaning, [place names, names, verbs, and other terms], I find a lot of such words in the Germanic, Scandinavian dictionary, even in Japanese, in the Chinese sense of meaning. therefore I have reason to believe that the transference of the logos of Samogitian can contribute to the common European common as a common POPULATION, which later, due to the movement of tribes and changes in life, has evolved, acquired new ideas and began to develop their own languages ​​and states, and if they find their language in our primordial concepts, p pearls of conscience, they will respect our language, our culture as well as our own other self

   


  Atnaujinta: 2018-02-21 09:40:15

  SENOVĖS ŽEMAIČIŲ RUODA  IR JŲ MĄSTYMAS APIE KITŲ KALBŲ ŽODŽIUS GALĖJO KITOMS TAUTOMS[LENKAMS,RUSAMS ATRODYTI KEISTAS,NES TOS TAUTOS BUVO TOBULIAU IŠVYŠČIUSIOS SAVOKALBOS SANDARAS IR NEBESUPRATO PIRMAPRADŽIŲ        SAVO ŽODŽIŲ ATSIRADIMO PRASMIŲ ŠTAI ŽODIS NAROD[TAUTA,LIAUDIS] ŽEMAIČIAMS REIŠKĖ NA ROD BAIK KALBĖTI NA RODC NUTILKIT NEBEKALBĖKIT. LIUDI -ŽMONĖS JIEMS SKAMBĖJOKAIP LIUDINTYS VOKIŠKAS LOITE KAIP LOJA Į TĄ PUSĘ LAND -ŽEMĖ KRAŠTAS KAIP LANDA,LANDYNĖ RUSIŠKAS NAŠOL NA ŠA OLA.GAL DĖL TO LENKŲ BAJORAI TYČIODAVOSI IŠ ŽEMAIČIŲ BAJORŲ LAIKĖ JUOS LAUKINIAIS[IR KAIKURIE JŲ PERIMDAVO LENKŲ KALBĄ IR IŠKĖLĖ HIPOTEZĘ APIE LOTYNIŠKĄ ROMĖNIŠKA KILMĘ ŽEMAIČIAI  SENOVĖS MEDŽIOTOJAI SAKYDAVO Ž VER I S[ KAS REIŠKĖ ŽIURĖK VERK[NUDURK] I TIK -S -TYLIAI TOS MEDŽIOTOJŲ GARSUS AUKŠTAITIS PERĖMĖ PILNUMOJE KAIP ŽVERIS T A S GARSAI ŽEMAIČIŲ MEDŽIOTOJUI REIŠKĖ T-TEN A -AR MATAI S -TYLIAI AUKŠTAIČIUI TAS IR YRA KONKRETUS DAIKTAS DIDŽIOJI DAUGUMA LIETUVIŠKŲŽODŽIŲ KURIŲ GALŪNĖS IS AS YRA PAVELDĖTI IŠ SENOSIOS ŽEMAIČIŲ RUODAS  S AK ANT[S-TYLIAI AK [ŠTAI KUR ANT- ANA TEN] DAUG ŽODŽIU SU Š IR S GARSAIS REIŠKIA KAD PIRMIAUSIA BUVO PRAŠOMA TYLIAI AR ATYDŽIAI ELGTIS S NEI GS[IEŠKANT SNIEGE PĖDSAKŲ S-PALAUK NĖJO GS IŠGESO DINGO PĖDSAKAI NEBĖRA GALIMYBĖS TOLIAU SEKTI ŽVĖRIES PĖDSAKAIS LIETUVIAMS VISI ŠITIE GARSAI TAI TIK SNIEGO ĮVARDIJIMAS

   


  Atnaujinta: 2018-02-25 12:44:21

  Todėl projekto pirmame etape pradedant no to kokios buvo žmonių  garsų artikuliacinės prasmės ivairiuose teritorijuose,giminėse,gentyse,kiek jas įtakojo gamtinė aplinka, kokie garsai garsinės prasmės atsirado renkant gamtos gėrybes,žvejojant,medžiojant kaip ėmė programuotis senosios šnekos,kurios iš jų galėjo daugiau perteikti įgudžių ateinančioms kartoms ar paveikti kitas gentis prie jų jungtis ir jas asimiliuoti (so mon em)žemaitiška prasme su manim imsit eisit. Sąmonėjimo procesas kuris lěmė Varomosios medžioklės atsiradimą,genčių sąjungas,miestų užuomzgas kaip maisto,kailių,pintos taros,prekybos centrų atsiradimas. tarp genčių dar labiau tobulino šnekas ,sąvokų lyginimą,kai kurių nunykimą.(Beje manau kad šnekos programavimo istorijos gali buti naudingos ir dirbtinio intelekto kūrėjams.Ar pirmykščių żmonių mąstymo sukurtos sąvokos kai sukurtas atominis ginklas neturi būti peržiurėtos ,kai vystosi mąstymas dideliais greičiais,koks bus kalbos perprogramavimas ateityje,ar gal net teks žmonijai mokytis dirbtinio intelekto kalbos jei jis tas kalbas patobulins ir perprogramuos surasdamas vieną jo nuomone idealiausią unifikuotą kalbą)

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta: Telšiai
  Apžiūrėta kartų: 21
 • Prenumeratos
  Kategorija - Kitos prekės ir paslaugos
  Požymiai -Lithuania
20-02-16 21:26